Sprint Bioscience offentliggör utfall i företrädesemission

Sprint Bioscience AB (“Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 6 augusti 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden löpte ut den 31 augusti 2021, tecknades, med och utan stöd av teckningsrätter, till cirka 65 procent. Resterande del av Företrädesemission, cirka 35 procent, tecknades av emissionsgaranter. Bolaget tillförs cirka 67,6 MSEK före transaktionskostnader.

  • 6 702 111 aktier, motsvarande cirka 53 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter.
  • Därtill har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits avseende 1 516 829 aktier, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen.
  • Resterande del av Företrädesemission, 4 438 190 aktier, motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter.
  • Företrädesemissionen var till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 1,4 procent och garantiåtaganden om cirka 98,6 procent.
  • Nettolikviden kommer i huvudsak att användas till vidareutveckling och kommersialisering av Bolagets befintliga projektportfölj, utveckling av nya projekt och finansiering av Bolagets löpande verksamhet.

Läs mer