Om First Venture

Om First Venture

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. 

First Venture investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. 

Investerarteamet som leds av Rune Nordlander och Peter Werme har tillsammans en lång, relevant och unik erfarenhet av investeringar i både noterade och onoterade bolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

First Venture är en långsiktig, aktiv ägare och har ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. 

First Venture logotype

Investeringsstrategi

– Megatrender

First Venture investerar inom teknik, hälsa och hållbarhet, tre megatrender som hjälper till att främja en bättre framtid för mänskligheten.

Framförallt digitalteknikens utveckling och digitaliseringen har haft stor betydelse för många branscher och är viktig för utveckling inom hälsa och hållbarhet. Hälsa är inte bara läkemedel och sjukvård utan även förebyggande åtgärder som kosthållning och träning.

Hållbarhet eller Sustaintech som kan definieras som hållbarhet och livskvalitet genom teknik, är en trend som bara ökar i betydelse och det är bråttom för mänskligheten. Vi måste agera nu och det finns många tidiga svenska tillväxtbolag med innovativa lösningar och produkter. 

– Fokusområde “Valley of death”

Endast 1 av 9 nystartade företag överlever ”Valley of death” vilket kan verka skrämmande men visar hur svårt det är att lyckas övertyga marknaden med en ny produkt, se figuren bredvid. Alla företag hamnar i denna utförsbacke och att vända trenden är ingen lätt, men dock möjlig uppgift. För att klara sig genom dalen behöver dessa företag kapital, främst för att utveckla och växa sina team, men också för att öka sina försäljnings- och marknadsföringsresurser.

Enligt bilden så utvecklas produkten, lanseras och släpps på marknaden. Även om det är framgångsrikt och efterfrågan ökar, upptäcker de flesta företag att tillväxt är kostsamt och att de saknar resurser för att uppnå en framgångsrik tillväxt. Detta tidiga skede av negativt kassaflödet innan de lyckas att vända kurvan ”dödar” de flesta nystartade företagen och kallas därför ”Valley of death”. Traditionell riskkapitalfinansiering fokuserar vanligtvis på redan lönsamma företag. Tillväxtbolag i botten av ”Valley of death” kan därför ha svårt att få finansiering och hamnar därmed i en mycket sårbar och utsatt position. First Venture ser å andra sidan ett bra tillfälle att investera på grund av mindre konkurrens och potentiellt högre värdetillväxt. Därför är botten av ”Valley of death” vårt fokusområde för våra investeringar.

– Onoterat/Noterat

First Venture investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

I de onoterade bolagen drivs ett mycket aktivt arbete via styrelsen och coaching av entreprenörsteamet för att öka tillväxttakten. En notering av bolaget ska vara möjlig inom en treårsperiod och entreprenörsteamet ska vara redo att gå den vägen. Generellt går First Venture in som minoritetsägare och sätter stor vikt vid att entreprenörsteamet är stora ägare vid investering.


I de noterade bolagen kommer First Venture företrädesvis vara aktiva via valberedningen snarare än styrelsen för att underlätta en aktiv förvaltning av aktierna i portföljbolagen. Däremot har man fortsatt en nära kontakt med entreprenörsteamet löpande. En notering innebär också en god möjlighet för bolagen att applicera en förvärvsstrategi för att snabba på tillväxttakten.

Värdeskapande  

För att bryta den negativa trenden i ”Valley of death” och skapa hög värdetillväxt behövs en mängd åtgärder som skiljer sig mellan bolagen naturligtvis. Men här sammanfattar vi några av de åtgärder som visat sig viktiga i olika bolag och beroende på utvecklingsfas. Det är viktigt att utveckla en hållbar produkt och affärsmodell nära kunderna.

Det är kunderna som slutgiltigt bedömer nyttan och värdet av produkten. För att vända det negativa kassaflödet behöver intäkterna öka snabbare än kostnaderna och i det skedet behövs en ökad försäljning och marknadsföring och att följa upp att satsningarna ger avsedd effekt och att kunderna är nöjda.

Entreprenörsteamet som tagit fram och lanserat produkten behöver ofta utvecklas och kompletteras med nya personer i kommersialiseringsfasen och detsamma gäller styrelsen. Affärsutveckling hamnar också i fokus både i styrelse och ledning, med mål, strategier, affärsmodell vilket behövs internt i bolaget men också för extern kommunikation. Slutligen är det väldigt viktigt att ta fram en finansieringsmodell och kommunikationsplan anpassad till företagets situation och strategier.

Historia

First Venture är en utveckling av vårt tidigare arbete inom Första Entreprenörsfonden som grundades 2006 och där den första fonden startade 2010.

I Första Entreprenörsfonden investerade vi i tidig fas och var med och utvecklade bolagen. Vi var i princip medgrundare och arbetade nära entreprenörsteamen från tidig fas till notering och även därefter. Vi har tillbringat många år i ”Valley of death” tillsammans med våra portföljbolag och arbetat intensivt med att vända den negativa trenden för att skapa en hög värdetillväxt.

Baserat på våra erfarenheter under mer än tio år bildades First Venture Sweden AB 2017.

Första Entrepenadfonden

Ledning/Medarbetare

First Ventures erfarna team har arbetat med investeringar i många år. Investerarteamet tillsammans med First Ventures nätverk av rådgivare, har djup, relevant, bred och unik kunskap inom teknik, hälsa och hållbarhet.

LEDNINGSGRUPP

David Wendel, VD/CEO

VD/CEO sedan 2021

Utbildning och erfarenhet: Jur.kand. från Stockholms universitet, ekonmiutbildning från Lunds universitet samt Sustainable Finance & Investments från Harvard University.


David Wendel tillträdde rollen som VD för First Venture Sweden AB den 1 november 2021 och har en gedigen erfarenhet av svenska tillväxtbolag. David kommer närmast ifrån klock- och smyckesvarumärket Daniel Wellington där han ansvarat för bolagets globala affärsutveckling och tillväxt. Utöver erfarenhet av att driva egna bolag har David även arbetat inom H&M-koncernen med tillväxtfrågor för gruppens samtliga varumärken samt arbetat på advokatbyrå.


Innehav: 10 000 B-aktier

INVESTERINGSORGANISATION
Oliver Pawela, Investment Manager

Oliver är en nyfiken bolagsbyggare med stor internationell erfarenhet från att ha arbetat med förnyelsebar energi och teknik i över 7 år. Oliver besitter en bred skara erfarenheter då han har varit operativt engagerad som projektledare och medgrundare till Viatron, en specialiserad tjänsteleverantör inom vindkraftsindustrin, där han deltog i storskaliga infrastrukturprojekt åt bland annat Vestas, GE, samt Siemens. Genom sina entreprenöriella färdigheter drev han familjeföretaget till börsnotering år 2013 på basis av avancerade patent, E.U. bidrag, och unika värdeerbjudanden. Sedan 2017 har han arbetat som strategisk konsult åt energibolag och infrastrukturfonder vid planeringen, finansieringen, och etableringen av havsbaserade vindkraftsparker i investeringsstorleken på +11 Mdr SEK. Under 2018 kompletterades hans professionella erfarenheter med en styrelsepost för ett datacenter samt med ett bidrag från Stockholm School of Entrepreneurship för att framställa en prototyp för LLZ-baserade fastfasbatterier.

Mikael Rydle, Investment Manager

Mikael är en passionerad entreprenör med bakgrund inom affärsutveckling, detaljhandel, tillverkning och logistik. Han har ett stort intresse för konceptskapande, nya idéer och marknadsanalys. Han har startat och varit delaktig i flera startups och framgångsrikt tagit idé/koncept till en marknadsföringsbar produkt och sedan lanserat produkten globalt. Innan Mikael fokuserade på entreprenörskap arbetade han bland annat som försäljningschef och chef, med ibland över 100 anställda i sitt team.

Peter Werme, Founding Partner

Peter är medgrundare av First Venture samt Första Entreprenörsfonden. Peter har varit aktiv investerare och styrelseordförande i ett stort antal portföljbolag inom Teknik, hälsa och hållbarhet under de senaste 15 åren. Peter är styrelseordförande i det börsnoterade bolaget Humble Group och har där varit med från start och som idag är en snabbväxande koncern inom foodtech. Peter är också styrelseordförande i molnföretaget Kiliaro som går mot notering under 2021 samt styrelseordförande i Nutribe Sweden AB.

Peter har en lång och gedigen erfarenhet inom kapitalförvaltning. Han var med i teamet som startade upp ABB Investment management där han var aktiv i cirka tio år och ansvarig för förvaltningen av noterade och onoterade aktier i Sverige och Europa och med en förvaltningsvolym på 3-10 Mdr SEK. Peter var också ansvarig förvaltare av Länsförsäkringars svenska aktieportföljer och startade upp deras fondverksamhet. Därefter var Peter också med och startade upp och förvaltade hedgefonder, Equity long-short, hos både SEB och Handelsbanken.

Rune Nordlander, Founding Partner

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Executive MBA från Uppsala universitet.

Rune Nordlander är partner och grundare av First Venture (tidigare Första Entreprenörsfonden) där han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Tidigare har han som grundare och VD arbetat på IT-konsultföretaget Endevo AB (vilket idag ingår i Symbio) samt varit dotterbolags-VD och delägare i IT-konsultbolaget Frontec (vilket idag ingår i CGI). Innan dess arbetade han med forskning & utveckling på ABB.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Virtual eTraining Software Stockholm, Speedment AB, Neodev AB och Zigrid AB. Styrelseledamot Första Entreprenörsfonden i Norden AB, Sprint Bioscience AB, CombiQ AB, samt HumanCap Nordic AB.

First Venture och Hållbarhet

First Venture arbetar aktivt med hållbarhet i alla investeringar och det görs både top-down och bottom-up. Vi analysera varje investering och företag individuellt utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vi investerar endast i de företag som vi bedömer uppfyller våra investeringskriterier. Hållbarhet är således en integrerad del av vår investeringsanalys. Vi anser inte att detta begränsar vårt urval av investeringsmöjligheter. First Venture bedömer att företag som baserar sin affärsidé, produkt och service på något som inte är hållbart på sikt inte kommer att växa i samma takt. Med tiden kan de därför inte få avkastning på sitt kapital på ett tillfredställande sätt, vilket i sin tur kan leda till problem med finansiering och investeringar.

First Venture tillämpar en analysmodell för att granska hur företaget följer internationella konventioner och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG) och även FN:s Global Compact inklusive några av FN:s principer för hållbara utvecklingsmål (SDG). Dessa ramar bygger i sin tur på internationell standard för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. Dessutom har vi valt att inte investera i företag där försäljningen kommer från produktion och/eller försäljning av tobak, vadslagning, fossila bränslen, pornografi eller vapen.

First Ventures verksamhet skall bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart eftersom vi också vill bidra till ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat att First Venture tar hänsyn till behoven hos både nuvarande och framtida generationer och att vi tar ett långsiktigt ansvar för vårt dagliga arbete. Hög moral och god affärsetik kännetecknar alla aspekter av företagets verksamhet. Befintlig lagstiftning och andra bestämmelser utgör minimikrav. First Ventures arbete baseras på företagets gemensamma värderingar som bygger på öppenhet, ärlighet och ödmjukhet. Värdegrunden är central vårt dagliga arbete och definierar beteende och attityder vi har internt och externt.
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting