Månadsbrev First Venture september 2021

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden.

First Venture:s noterade innehav Humble Group, Kiliaro, och Sprint Bioscience hade en aktiv period med fulltecknade emissioner, nya cancerläkemedelsprogram, och internationella bolagsförvärv.

 

Humble förvärvar Solent och slår ihop försäljningsnätverk

Humble Group AB:s (publ) har ingått ett bindande avtal med ägarna av Solent Global Limited avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget. Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 1 384,8 miljoner kronor, varav 968,4 miljoner kronor utgör fast köpeskilling 91,1 miljoner kronor utgör uppskjuten köpeskilling och upp till 325,3 miljoner kronor utgör tilläggsköpeskillingar som baseras på Bolagets framtida EBITDA-resultat.

Kommentar från First Venture:

– Vi är mycket imponerade av det arbete som Simon och det starka entreprenörsteamet i Humble Group genomfört under de senaste åren. Vi ser en stor potential till fortsatt värdeökning även framåt. Med de senaste förvärven av Solent samt ytterligare sex bolag som kommunicerades av bolaget den 24 september inkl det tidigare förvärvet av Swedish Food Group, skulle Humble-gruppens omsättning under perioden juli 2020 till juni 2021 proforma uppgått till 3,4 miljarder kronor med en ebitda på 444 miljoner kronor. First Venture har valt att öka innehavet i Humble.

Läs mer

Humble Group har genomfört en emission av 36 miljoner aktier och tillförs cirka 846 miljoner SEK

Humble Group AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 36 miljoner aktier, till en teckningskurs om 23,5 SEK per aktie, vilket medför en emissionslikvid om cirka 846 miljoner SEK. Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding- förfarande som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB som Joint Bookrunners. Nyemissionen var övertecknad och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive vissa befntliga aktieägare, deltog i transaktionen.

Kommentar från First Venture:

– Nyemissionen var övertecknad och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive vissa befntliga aktieägare, deltog i emissionen vilket visar på en breddning av ägarbasen samt ett ökat intresse för Humble.

Läs mer

 

Sprint Bioscience börjar marknadsföra ytterligare ett cancerläkemedelsprogram

Sprint Bioscience meddelade den 27 September att man börjar marknadsföra DISA- programmet till potentiella partners och offentliggör efter en rad forskningsframsteg cancerläkemedelsprogrammets målprotein, TREX1. Målsättningen med programmet, som befnner sig i preklinisk fas, är att utveckla läkemedel som hämmar proteinet TREX1 i syfte att förstärka effekten av immunonkologisk terapi, strålbehandling och kemoterapi vid behandling av cancer

Kommentar från First Venture:

– TREX1 är det senaste steget i den fortsatta accelerera utvecklingen av unika läkemedelprojekt i Sprint Bioscience redan breda portfölj och skapar multipla möjligheter till intäkter och ökat aktieägarvärde, vilket också Vd, Erik Kinnman, påpekade i den senaste kvartalsrapporten.

Läs mer

Sprint Bioscience lägger till nytt cancerläkemedelsprogram till sin projektportfölj

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget breddar sin pipeline med ytterligare ett läkemedelsprogram för behandling av solida tumörer. Programmet går under namnet NIMA och syftar till att ta fram läkemedel för att hämma ett kroppseget protein som är förknippat med sämre överlevnad vid en rad olika former av cancer.

Kommentar från First Venture:

– Två projekt på kort tid, NIMA och DISA, visar konkret på den viktiga accelererade tillväxten av läkemedelsprojekt i Sprint Bioscience redan breda projektportfölj.

Läs mer

Den 17 september inleddes handel i Kiliaros aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

Den 17 september inleddes handel i Kiliaro AB:s aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”KILI” och ISIN-kod SE0016275333 och teckningsoptioner av serie TO1 handlas under kortnamnet ”KILI TO1” och ISIN-kod SE0016288559.

Kommentar från First Venture:

– Kiliaro noterades under september på Nasdaq First North Growth Market. Utöver produktutveckling kommer kapitalet att användas till marknadsföring och internationell expansion. Kiliaros lösning med automatisk delning är en helt ny funktionalitet i marknaden för bilder som gör att delning av bilder blir mer privat och att man slipper exponering i de stora plattformarna med all stress som det kan innebära.

Läs mer

Länkar

https://news.cision.com/se/humble-group-ab/r/humble-forvarvar-solent-och-slar-ihop-forsaljningsnatverk—en-ledande-internationell-leverantor-av-,c3420718

https://news.cision.com/se/humble-group-ab/r/humble-group-har-genomfort-en-emission-av-36-miljoner-aktier-och-tillfors-cirka-846-miljoner-sek,c3420853

https://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/sprint-bioscience-borjar-marknadsfora-ytterligare-ett-cancerlakemedelsprogram,c3421838

https://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/sprint-bioscience-lagger-till-nytt-cancerlakemedelsprogram-till-sin-projektportfolj,c3411656

https://news.cision.com/se/kiliaro-ab/r/idag-inleds-handeln-i-kiliaros-aktier-och-teckningsoptioner-pa-nasdaq-first-north-growth-market,c3416799

 

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting