HUMBLE FÖRVÄRVAR NATY, ETT VÄRLDSLEDANDE FMCG-BOLAG OCH VARUMÄRKE FÖR MILJÖVÄNLIGA BLÖJOR OCH PERSONAL CARE-PRODUKTER

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Naty AB (”Naty eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 850 miljoner kronor och består av en fast ersättning om 750 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar om upp till 100 miljoner kronor baserade på framtida marginalförbättrande insatser. Av Köpeskillingen ska 600 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 150 miljoner kronor i form av vederlagsaktier, vilka emitteras till en kurs om VWAP 14 handelsdagar inför dagen när aktierna tillträds. Naty är en snabbväxande koncern med en ledande position inom eco personal care-produkter med fokus på miljövänliga blöjor. Bolaget har haft en stark underliggande lönsamhet historiskt och hade en total omsättning och justerad EBITDA för verksamhetsåret 2020 om 278 miljoner respektive 44 miljoner kronor.

Läs hela pressmeddelandet