HUMBLE BESLUTAR ATT INGÅ AVSIKTSFÖRKLARINGAR AVSEENDE FÖRVÄRV AV SEX BOLAG

Humble Group AB:s (”Humble”) styrelse har beslutat att uppdra åt ledningen i Humble att gå vidare med förvärv av sex europeiska bolag (”Bolagen”) samt att ingå avsiktsförklaringar med säljarna till Bolagen. Efter att avsiktsförklaringarna har ingåtts kommer Humble genomföra en sedvanlig due diligence-granskning av Bolagens legala, finansiella och skattemässiga förhållanden samt förhandla villkoren i aktieöverlåtelseavtalen.

Bolagen är verksamma inom tillverkning, distribution och försäljning av produkter och varumärken. Tillsammans har Bolagen en årlig nettoomsättning och justerad EBITDA om cirka 260 miljoner kronor respektive cirka 40 miljoner kronor. Under förutsättning att Humble når slutliga överenskommelser med säljarna till Bolagen på samma kommersiella villkor som redan har överenskommits, kommer Humble att förvärva Bolagen till en genomsnittlig EV/justerad EBITDA-multipel om cirka 3,5x.

Läs mer