Hållbarhet

First Venture och hållbarhet

First Venture har ambitionen att hållbarhetspolicyn ska vara en inspiration för både företag intresserade av hållbarhet i allmänhet och investerare som vill ta ansvar för en hållbar utveckling. First venture arbetar aktivt med hållbarhetspolicyn i alla investeringar och det görs både top-down och down-up. Eftersom vi är en aktiv investerare, med några utvalda investeringskategorier och innehav, anser vi att det är möjligt och viktigt att genomföra hållbarhet i kärninvesteringarna. Genom att analysera varje investering och företag individuellt, diskutera och påverka skötseln av företaget med våra åsikter och värderingar väljer vi att investera endast i de företag som vi upplever uppfyller våra investerings kriterier. Hållbarhet är således en integrerad del av vår investeringsanalys. Vi anser inte att detta begränsar vårt urval av investeringsbara alternativ eller avkastningen.
Samtidigt har vi också valt att inte investera i vissa företag som antingen är aktiva i branscher som vi inte anser vara hållbara på lång sikt och/eller inte kan påverkas av de synpunkter som vi eller andra har påpekat för att de skall förbättra sitt hållbarhetsarbete. First Venture tillämpar en analysmodell för att granska hur företaget följer internationella konventioner och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG). Bland annat internationella ramar som delar av GRI( Global Reporting Initiative) och även FN:s Global Compact inklusive några av FN:s principer för hållbara utvecklingsmål (SDG) och Responsible Investment (UNPRI). Dessa ramar bygger i sin tur på internationella standard för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. Dessutom har vi valt att inte investera i företag där försäljningen kommer från produktion och/eller försäljning av alkohol, tobak, vadslagning, fossila bränslen, pornografi eller vapen.

First ventures verksamhet skall bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart eftersom vi också vill bidra till ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat att First Venture tar hänsyn till behoven hos både nuvarande och framtida generationer och att vi tar ett långsiktigt ansvar för vårt dagliga arbete. Hög moral och god affärsetik kännetecknar alla aspekter av företagets verksamhet. Befintlig lagstiftning och andra bestämmelser utgör minimikrav. First Ventures arbete baseras på företagets gemensamma värderingar som bygger på öppenhet, ärlighet och ödmjukhet. Värdegrunden är central vårt dagliga arbete och definierar beteende och attityder vi har internt och externt.

Investeringsförvaltarens beslut bygger på noggranna överväganden, där kortsiktiga och långsiktiga fördelar och nackdelar vägs mot varandra för att säkerställa lösningar som är hållbar på lång sikt. First Venture stöder FN:s Global Impacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption och ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Målet är att vara en god medborgare i samhället och agera ansvarsfullt i våra affärsrelationer. First Venture motsätter sig korruption i alla dess former. Investeringsförvaltare arbetar aktivt med vår hållbarhetspolicy i alla investeringar som vi gör både uppifrån och ner och nedifrån och upp. Ur ett perspektiv uppifrån och ner strävar investeringsförvaltare efter att identifiera investeringar i företag som är utsatta för strukturella trender som är långsiktigt hållbara. Hållbarhet är en grundläggande förutsättning för att en innovation, en tjänst eller ett fenomen ska växa snabbare och strukturellt snabbare än genomsnittet i världsekonomin. Omvänt tror First Venture att företag som baserar sin affärsidé, produkt och service på något som inte är hållbart på sikt inte kommer att växa i samma takt. Med tiden kan de därför inte få avkastning på sitt kapital på ett tillfredställande sätt, vilket i sin tur kn leda till problem med finansiering och investeringar. Till skillnad från vad som ibland finns i den allmänna debatten finns det därför ingen motsatt relation mellan hållbarhet och långsiktig avkastning.