First Venture investerar ca 6,5 mkr i Digital Diabetes Analytics

First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture”) har tecknat aktier till ett värde om ca 6,5 mkr i Digital Diabetes Analytics Sweden AB (”DDAnalytics”), motsvarande 10 % av aktierna i bolaget. Genom emissionen tar DDA in ca 22 mkr i syfte att skala upp verksamheten. Bland investerarna finns, utöver First Venture, den Schweizisk-baserade fonden Serpentine Ventures, genom sin special purpose fund Swiss Diabetes Venture Fund.

I takt med att den digitala omställningen av hälso- och sjukvårdsbranschen accelererar ser vi ett tydligt trendskifte från reaktiv till proaktiv vård. Skiftet grundas på en ökad förståelse för att rikta in sig mot en sjukdoms grundorsaker, snarare än lindring av sjukdomssymptom, leder till bättre allmänhälsa och kostnadsbesparingar inom sjukvården.

DDAanalytics har utvecklat en tjänst för automatiserade individuella analyser och beslutsstöd för diabetesteam och personer som lever med diabetes. Systemet som DDAnalytics utvecklat och kommersialiserat analyserar automatiskt all data från sensorer med kontinuerlig glukosmätning (CGM), genererar tolkningar av de bakomliggande orsakerna till ett glukosvärde utanför normalvärdet och ger behandlingsrekommendationer.

Genom att omvandla rådata till kunskap och rekommendationer genom algoritmer och maskininlärning kan DDAnalytics erbjuda både beslutsstöd för sjukvården och transparent data till personer som lever med diabetes eller lever i riskzonen för att utveckla diabetes. Denna kunskap kan nyttjas för att belysa framgångsrika strategier och ge förslag på förbättringar, bland annat inom kost, livsstil och medicinering.

 

För diabetesvården - Beslutsstödssystem

Bolagets SaaS-lösning ger diabetesvården ett beslutsstödssystem som stödjer vårdpersonal genom tolkning av data från kontinuerlig glukosmätning (CGM) och möjliggör individuell vård för varje person som lever med diabetes. Beslutsstödet analyserar automatiskt alla data och genererar tolkningar utöver det som idag är praxis inom diabetesvården. I detta ingår grundorsaker till avvikelser liksom digitala biomarkörer som kan användas för att optimera behandlingen.

Utöver de enskilda behandlingsrekommendationerna ger systemet ett underlag för prioritering av besöken på kliniken. Detta innebär att besök kan planeras som fysiskt eller digitalt och med olika längd baserat på patientens individuella medicinska behov och inte genom en kalenderstyrd tidbok. Detta bidrar både till bättre behandlingsresultat liksom ökad effektivitet i vården.

Genom att använda periodisk mätning med automatiserade tolkningar av CGM data blir dessa analyser också tillämpbara inom vården för typ 2 diabetes och analys av pre-diabetes. DDAnalytics har med detta syfte tagit fram tolkningsstöd med standardiserade rapporter, Insights som gör analysen lättillgänglig för både primärvård och patienter.

För privatpersoner - OneTwoDiabetes

OneTwoDiabetes är en app för personer som lever med typ 1 och typ 2 diabetes och som har kontinuerlig mätning med CGM. Appen är en digital assistent som hjälper personen att leva ett bra liv dygnets alla timmar varje dag.

OneTwo ger feedback på behandling med fokus på framgångsrika strategier och förslag på förbättringar för att förstå varför blodsockret svänger.

”DDAnalytics har inte bara en djupgående förståelse för de medicinska aspekterna av diabetes, de har även en för mig oöverträffad förståelse för hur det är att leva med diabetes och hur man genom välutvecklad teknik kan underlätta såväl diabetesvården som livet med diabetes. Vi är även glada över att ha Serpentine Ventures, genom Swiss Diabetes Venture Fund, som medinvesterare. Serpentine är inte bara en väletablerad aktör på den schweiziska investeringsmarknaden, de är även nischade mot tillväxtbolag inriktade mot diabetes. Kombinationen av välutvecklad teknik, ett starkt entreprenörsteam och namnkunniga investerare bäddar för en ljus framtid för DDAnalytics, och vi är mycket glada över att vara en del av bolagets resa.” – David Wendel, VD First Venture

”Vi är glada över att First Ventures och Swiss Diabetes Venture Fund har valt att investera i vårt bolag. Båda aktörerna tillför utöver investeringen stora och värdefulla nätverk inom diabetes och hälsa. De kommer tillsammans med oss att kunna bidra till expansion, inte minst utanför Sverige. Vi ser nu fram emot hur vi kan uppnå vår vision – Cracking the code of diabetes care and prevention with AI”, säger Lars Cederblad, VD och medgrundare Digital Diabetes Analytics.

Läs mer om Digital Diabetes Abalytics här.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB +46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting