KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FIRST VENTURE SWEDEN AB

Aktieägarna i First Venture Sweden AB, (”Bolaget”), org.nr 559124-1251, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 oktober 2022 klockan 13:30 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13:00. Kallelse sker i enlighet med 7 kap. 13 § 2 st. aktiebolagslagen efter begäran av aktieägare som äger mer än tio procent av aktierna i Bolaget.

 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 19 oktober 2022, samt
  • dels anmäla sig till Bolaget under adress First Venture Sweden AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, via e-post peter.werme@first-venture.se eller via Bolagets hemsida www.first-venture.se/investor-relations/#bolagsstyrning senast fredagen den 21 oktober 2022. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 19 oktober 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 21 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

OMBUD

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.first-venture.se/.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Val av styrelse.
  8. Stämmans avslutande.

 

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTEN 7 I DAGORDNINGEN

M2 Asset Management AB och Modelio Equity AB (publ) (”Större Aktieägare”) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkten 7 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 7. Val av styrelse

Större Aktieägare föreslår att stämman väljer Erik Borgblad och Johan Varland till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att styrelseledamöterna Rune Nordlander och Jan Petersson avgår. Beslut i enlighet med förslaget innebär att styrelseledamöterna Peter Werme, Karl Brodin och Elise Fahlén kvarstår som styrelseledamöter och att Peter Werme kvarstår som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Större Aktieägare föreslår vidare att Erik Borgblad och Johan Varland ska erhålla arvode för sitt arbete i styrelsen, i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman den 17 maj 2022, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.  

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna

Erik Borgblad (1981)

Utbildning: Jur.kand., Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Specialiserad inom M&A med särskild inriktning mot fastighetsbranschen. Tidigare partner på Advokatfirman Glimstedt och styrelseordförande i Svenska Krämfabriken AB.

Övriga uppdrag: Advokat och partner på Born Advokater. Styrelseledamot i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ).

Johan Varland (1970)

Utbildning: Civ.ek., Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Grundare och tidigare ordförande i fastighetsbolaget Tobin

Properties.

Övriga uppdrag: Konsult för Egobox AB.

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

HANDLINGAR

Förslag till beslut samt övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att finns tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 14 i Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.first-venture.se, senast två veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting