First Venture publicerar månadsbrev för maj

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

 

First Venture övertar verksamheten i Applied Nano Surfaces genom nybildat dotterbolag. First Ventures VD David Wendel intervjuas i Dagens Industri om hållbara investeringar. First Venture publicerar delårsrapport Q1. Analyst Group uppdaterar aktieanalys avseende First Venture. Kommuniké ifrån First Venture årsstämma. Sprint Bioscience går in I ny in vivo proof of concept studie. First Ventures VD David Wendel intervjuas i Dagens Industri. Erik Penser gör analys av Humble Group.

 

First Venture övertar verksamheten i Applied Nano Surfaces AB genom det nybildade dotterbolaget Tribonex AB

Applied Nano Surfaces (ANS) bildades för 14 år sedan och har sedan bolagets bildande arbetat med utveckling och produktion av ytbehandling i syfte att minimera friktion och öka hållbarheten för mekaniska komponenter utan att påverka prestandan. Tekniken har kostat ca 150 mkr i utvecklingskostnader och bolagets produkter har funnits på marknaden under en längre tid. Under de senaste åren har ANS knutit till sig kunder som Honda, Volvo, Daimler, m.fl. och bolaget värderades under 2021 till ca 100 mkr.  På grund av de makroekonomiska effekter som orsakats av pandemin försattes ANS i konkurs under 2022, varefter First Venture förvärvade inkråmet och övertog anställda, kundrelationer samt patent och övrigt inkråm genom det nybildade dotterbolaget Tribonex AB. Den totala köpeskillingen uppgick till 1 mkr.

 

Kommentar från First Venture:

”ANS värderades till 100 mkr under 2021 efter att ha säkrat leverantörskontrakt med prominenta kunder såsom Honda, Volvo och Daimler. Pandemins effekter på små- och medelstora bolag är svår att överskatta, vi är därför glada över att ha kunnat säkra en fortlevnad av den teknik som ANS utvecklat under det senaste decenniet. Att vi kunnat säkra hela verksamheten, inklusive övertagande av anställda och kundkontakt, för 1 mkr gör även att jag ser ljust på Tribonex framtid och goda möjligheter för framtida värdetillväxt.” – David Wendel, VD First Venture

Läs mer

 

Hållbarhet som investeringsstrategi – First Ventures VD David Wendel intervjuas i Dagens Industri

First Venture har under 15 år hjälpt svenska innovativa och hållbara företag att skala upp. Vår investeringsstrategi innebär bland annat att First Venture investerar i bolag precis innan deras kommersialiseringsresa påbörjas och att bolaget satsar på företag med hållbarhet som en central del av affärsidén.

I intervju med Dagens Industri lyfter First Ventures VD David Wendel bland annat fram tre intressanta företag inom hållbarhet som finns i deras portfölj: Cling Systems, Alelion Energy Systems och Zigrid.

 

Läs mer

 

First Venture publicerar delårsrapport 1 januari-31 mars 2022 First Venture gick in i 2022 med en stark kassa och likviditet som ett resultat av vår analys kring aktiemarknaden och vår tro på en nedgång under våren 2022, och resultatet av vår strategi är nu tydlig. Vår likvida styrka positionerar oss väl för resterande del av 2022 samtidigt som vi förvaltat våra investerares kapital på ett klokt sätt i en turbulent marknad.

Vi fortsätter att träffa många spännande bolag drivna av starka entreprenörsteam vilket, i kombination med lägre värderingar än under 2021, gör att vi är väl positionerade för att fortsätta investera i framtidens bolag drivna av morgondagens entreprenörer.

Läs mer

 

Analyst Group publicerar uppdaterad aktieanalys avseende First Venture

Analyst Group gör bedömningen att  First Venture har en ”attraktiv värdering sett till substansvärdet” samt att det rådande marknadsläget är gynnsamt för framtida investeringar, främst då ”den turbulenta marknaden och inledning på året har, sammantaget, minskat värderingarna i många lämpliga investeringsobjekt” och att ”First Ventures starka kassa om cirka 75 MSEK, innebär att det finns en substantiell andel av kassalikviditet vilket innebär det att det finns en stor säkerhet i Bolaget utifrån nuvarande värdering.”

 

Läs hela analysen här

 

Kommuniké från årsstämma 2022 i First Venture

Den 17 maj 2022 hölls First Ventures första årsstämma som noterat bolag. Stämman beslutade bland annat att i enlighet med styrelsens justerade förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

 

Läs kommunikén här

 

 

Sprint Biosciences NASH-program går in i ny in vivo proof-of-concept studie

 

I NASH-programmet undersöks en ny verkningsmekanism och ett målprotein som är involverat i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflammatorisk respons och bindvävsbildning (fibros) i levern vid NASH. NASH-programmet utlicensierades till LG Chem 2019. Sedan dess har Sprint Bioscience erhållit upfront-betalning och ersättning för forskningsaktiviteter samt milstolpsbetalningar. Det sammantagna värdet på licensavtalet är 230 miljoner dollar, och därutöver kommer royalties på försäljning utgå på produkter som når marknaden.

 

Läs mer

 

 

Erik Penser ger ut analys av Humble Group

Fin start på 2022 trots säsongsmässigt svagt första kvartal i Humble Group rapporterade de en nettoomsättning om 897 mkr och justerad EBITDA om 102 mkr. Siffrorna var i linje med de preliminära siffror som bolaget rapporterade den 28 april. Det operativa kassaflödet före förändringar i rörelsekapital landade på starka 91 mkr, men en extraordinär ökning av rörelsekapitalet resulterade i ett operativt nettokassaflöde på -1 mkr. Den organiska proforma-tillväxten på 25% är signifikant högre än Humbles långsiktiga mål om 15%.

 

Läs hela analysen här

 

Företagarna listar Cling som en av årets Unga Idéer 2022

För sjunde året i rad publicerar Företagarna årets 103 unga idéer – en topplista med inspirerande, nytänkande företag där någon av grundarna är max 35 år. Syftet med listan är att lyfta fram förebilder i ett tidigt skede, som tack vare sitt entreprenörskap bidrar till utveckling, mångfald och välfärd. Många av dessa företagare befinner sig i ett startskede av sin entreprenörsbana och i urvalsprocessen lägger de därför större vikt vid idéerna och drivkraften än den senaste årsredovisningen. I nomineringsprocessen ingår Företagarnas regionkontor, Företagarnas unga nätverk, inkubatorer och startupnätverk i hela landet.

Läs mer

 

 

Länkar

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-forvarvar-patent--teknik--maskinpark-och-lokaler-samt-overtar-kundrelationer-och-ansta,c3566802

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-sweden-ab--publ--publicerar-delarsrapport-for-januari---mars-2022,c3567788

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/analyst-group-publicerar-uppdaterad-aktieanalys-avseende-first-venture,c3577107

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-2022-i-first-venture-sweden-ab,c3568338

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelande/?slug=sprint-biosciences-nash-program-gar-in-i-ny-in-vivo-proof-of-concept-studie

https://www.di.se/brandstudio/first-venture-sweden/hallbarhet-som-investeringsstrategi/

https://epaccess.penser.se/analys/analyskommentar-stark-organisk-tillvaxt-pa-25-i-q1/

https://www.foretagarna.se/foretagaren/2022/maj/103-unga-ideer/

 

 

 

 

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting