First Venture Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – mars 2022

Fyra nya bolag till portföljen och fortsatt stark likviditet

”Det första kvartalet av 2022 har varit händelserikt och, utifrån ett omvärldsperspektiv, tragiskt i många avseenden. Även om vi under våren sett sjunkande värderingar på den noterade marknaden så har First Ventures onoterade innehav inte påverkats negativt av marknadsnedgången, utan har istället fortsatt att öka i värde. Med positiv utveckling av våra onoterade innehav, fortsatt potential i de noterade innehaven och en stark likvid position så ser jag positivt på utvecklingen under resterande del av 2022.” – David Wendel, VD First Venture Sweden AB
 

Finansiell sammanfattning januari – mars 2022

  • Substansvärdet uppgick till 319 008 301 kr motsvarande 8,50 kr/aktie per den 31 mars 2022.
  • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 88,7 mkr, motsvarande ca 27,8 procent av substansvärdet.
  • Resultatet i kronor per aktie för perioden uppgick till -0,10 kr.

Händelser under rapportperioden

         I mars bildades det nya intressebolaget Verduro Group. I samband med bildandet investerades ca 12,6 MSEK, dels genom en apportemission avseende aktier i Nutribe och dels genom en direkt investering om ca 6 MSEK.

         I januari investerades ca 4,7 MSEK i Lyckegård Group.

         First Venture tecknade i januari aktier i Zigrid för ca 2,65 MSEK och blev därmed största ägare i bolaget.

         Bolaget har investerat ca 2 MSEK I Copperstone Resources.

         Den 13 januari investerade bolaget ca 2 MSEK i Ytrade Group till en rabatt om 10% mot den volymviktade snittkursen (VWAP) för Bolagets aktie under 30 handelsdagar.

 

Händelser efter rapportperioden

         I april investerades ca 4 MSEK i CombiQ samtidigt som värderingen av bolaget ökade med ca 105%.

         First Venture har investerat ca 3,6 MSEK i Mindforce Game Lab.

 

Läs rapporten i dess helhet här.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

 

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting