Kommuniké från årsstämma 2022 i First Venture Sweden AB

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i First Venture Sweden AB (”Bolaget”) idag den 17 maj 2022 beslutades bland annat följande:

 

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2021.

 

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

 

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

 

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 225 000, varav 75 000 kronor vardera till Karl Brodin, Elise Fahlén och Jan Petersson. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

 

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag. Följande styrelseledamöter valdes:

Peter Werme (omval)

Rune Nordlander (omval)

Karl Brodin (omval)

Elise Fahlén (omval)

Jan Petersson (omval)

 

Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Som revisor omvalde stämman BDO Mälardalen AB, med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar av bolagsordningen.

  • Lydelsen av § 4 ändras från ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.” till ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 750 000 kronor och högst 15 000 000 kronor.”
  • Lydelsen av § 5 ändras från ”Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 aktier och högst 48 000 000 aktier.” till ”Antalet aktier skall vara lägst 37 500 000 aktier och högst 150 000 000 aktier.”

 

Bemyndigande för beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens justerade förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Med anledning av det justerade förslaget kommer antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras att begränsas till att uppgå till högst 10 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

 

Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 375 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma anställda i Bolaget. Anställda får erbjudas och tilldelas vardera högst 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med 16 juni 2025 till och med den 16 september 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 150 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 maj 2022 till och med den 1 juni 2022. Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om en deltagare önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Hembud ska som huvudregel ske till marknadsvärdet.

 

Information om årsstämman 2022

Ytterligare information om First Venture Sweden AB:s årsstämma 2022 finns på Bolagets hemsida www.first-venture.se under rubriken: Investor Relations / Bolagsstyrning.

 

Stockholm den 17 maj 2022

 

First Venture Sweden AB

 

Kontakt

För vidare information, vänligen kontakta:

David Wendel, VD First Venture Sweden AB

Tel: +46 72 356 27 97

E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

17 maj 2022, kl. 11:20.

 

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

 

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

 

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting