First Venture Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké för januari – december 2021

Åtta större förvärv genomförda under året och stor kassa inför 2022

Vi avslutar ett positivt år med ett mycket starkt sista kvartal. Enbart under det fjärde kvartalet uppnådde vi en substansvärdetillväxt på 6,3 procent samtidigt som vi stängde fyra strategiska förvärv i Cling, Mendi, Alelion och Lyckegård. Vi kliver in i 2022 med en stark likviditet som möjliggör ytterligare investeringar och ett fortsatt arbete med långsiktiga investeringar inom teknik, hälsa och hållbarhet.” –David Wendel, VD First Venture Sweden AB
 

Finansiell sammanfattning januari – december 2021

 • Substansvärdet uppgick till 392 864 212 kr motsvarande 10,47 kr/aktie per den 31 december 2021.
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2021 till 105,7 mkr, motsvarande ca 26,8 procent av substansvärdet.
 • Resultatet i kronor per aktie för perioden uppgick till -0,66 kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Den 28 oktober förvärvade bolaget aktier i Mendi Innovations AB. Investeringen uppgick till 16,6 MSEK, motsvarande ca 8,2 % av aktierna i Mendi, och First Venture blev därmed största externa ägare.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperioden.

Övriga händelser under rapportperioden

 • Under perioden tecknades aktier i AlelionEnergy Systems ABs (publ) nyemission till ett värde om 15 MSEK, motsvarande ca 5 % av aktierna.
 • First Venture har investerat ca 8,6 MSEK i ClingSystems AB, motsvarande cirka 9,8 % av aktierna i bolaget.
 • First Venture deltog i en nyemission i VirtualeTrainingAB med 2 MSEK.

Övriga händelser efter rapportperioden

 • First Venture har investerat 6,2 MSEK i Lyckegård Group AB.
 • First Venture har deltagit i YaytradeABs nyemission med ca 2 MSEK.
 • First Venture har investerat  ca 2 MSEK i CopperstoneResources AB.
 • First Venture har investerat 6 MSEK i Verduro AB.
 • First Venture deltog i en nyemission i Zigrid AB med cirka 2,7 MSEK.

 

Läs rapporten i dess helhet här.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

 

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting