First Venture Halvårsrapport för januari – juni 2021

First Venture Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

”Med en värdetillväxt på ca 51,4% i det värdemässigt största innehavet Humble Group och en övertecknad IPO på 245 MSEK under första halvåret 2021, känner vi oss redo för fortsatt värdebyggande i befintlig investeringsportfölj samt hitta nya tillväxtinvesteringar inom våra områden teknik, hälsa och hållbarhet där vi ser en stor potential framåt”, säger Rune Nordlander, vd, First Venture.

Finansiell sammanfattning januari – juni 2021

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 10,13 kr per aktie per 2021-06-30.
 • Resultatet i kronor per aktie för perioden uppgick till -0,08.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Under rapportperioden har First Venture arbetat främst med förberedelser inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market, sourcing för kommande investeringar samt förstärkt organisationen och styrelsen.
 • I Kiliaro har tecknats aktier för 3,2 MSEK under perioden, i samband med ett brygglån inför förestående notering på Nasdaq First North Growth Market.
 • I februari tecknades aktier i CombiQ för ca 1 MSEK.
 • I februari genomförde First Venture en kontant nyemission om 1175 B-aktier och 34 A-aktier, vilket tillförde bolaget 10,6 MSEK och ökade aktiekapitalet med 120.900 kr
 • I april tecknades aktier i Sprint Bioscience för 2 MSEK.
 • Bolaget har genomfört en split där 1000 nya aktier har erhållits för varje gammal. Det nya antalet aktier blev 12.396.000, varav 835 000 st A-aktier och 11.561.000 B-aktier, med ett kvotvärde om 0,1 kr.
 • 8 juni beslutade styrelsen om att genomföra en nyemission om 25.128.206 B-aktier, motsvarande 245 MSEK. Emissionen slutfördes i juni och erbjudandet blev övertecknat.
 • 30 juni tecknade First Venture konvertibler i Sprint Bioscience motsvarande 10 MSEK. Konvertibler kommer att konverteras till aktier till samma teckningskurs som i företrädesemissionen som äger rum i augusti 2021.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Nyemissionen i First Venture ökade aktiekapitalet med 2.512.821 kr och antalet aktier blev efter emissionen 37.524 206 st, varav 36.689.206 st B-aktier och 835.000 st A-aktier.
 • 2 juli noterades bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market
 • Under juli tecknades aktier i portföljbolaget Nutribe i samband med deras förvärv av träningskortsföretaget Swiftr AB.
 • 30 juli utses David Wendel till ny verkställande direktör och kommer att tillträda den 1 November 2021. David Wendel kommer närmast från Daniel Wellington AB där han ansvarat för tillväxtbolagets expansion och affärsutveckling.
 • I augusti tecknades aktier i CombiQ för ca 2,2 MSEK.

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, verkställande direktör, First Venture Sweden AB

Tel: 0733-896827
E-post: rune.nordlander@first-venture.se

Länk till rapport: https://first-venture.se/investor-relations/#rapporter

Denna information är sådan som First Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021, klockan 11:30 CET.

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm. First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se

Certified Adviser är Redeye AB; +46 (0)8 1215 7690, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

wkr0006.pdf