Bevisad motståndskraft och fortsatta framsteg trots utmanande marknadsklimat - Bokslutskommuniké 2022

Nu när vi nu lägger 2022 bakom oss kan vi konstatera att det varit ett år präglat av oroligheter. Stigande inflation, elpriser och räntor samt fortsatta störningar i leverantörskedjor, är fortsatt närvarande, för att inte tala om Ryssland invasion av Ukraina som pågått i ett år.

Trots det utmanande marknadsklimatet ser jag flera styrkebesked när jag summerar året för First Venture. Vi slår jämförbart index på helårsbasis och ser att flera av våra portföljbolag fortsätter att utvecklas positivt. För att nämna några höjdpunkter så har Alelion Energy Systems säkrat en orderstock på 230 mkr för 2023, att jämföra med omsättningen under 2022 som uppgick till ca 78 mkr; Kiliaro har genom en lyckad utlandsexpansion ökat sin användarbas med tusentals procent under 2022; och Lyckegård har under året slutfört ett förvärv och visat upp sitt första lönsamma kvartal.

2022 var ett år präglat av oro, men som långsiktig investerare med en spännande portfölj ser jag fortsatt ljust på framtiden. Vi kommer fortsätta utveckla våra portfölj-bolag och First Venture i syfte att ge er, våra aktieägare, en hög riskjusterad avkastning som ni kan vara stolta över. Både ur ett finansiellt och ett etiskt perspektiv.”
– David Wendel, VD First Venture Sweden AB
 

Finansiell sammanfattning januari – december 2022

  • Substansvärdet per den 31 december 2022 uppgick till 238 037 493 kr, motsvarande 6,34 kr/aktie.
  • Likvida tillgångar[1] uppgick per den 31 december 2022 till ca 49 mkr, motsvarande ca 20,7 procent av substansvärdet.
  • Resultatet i kronor per aktie för perioden uppgick till -1,75 kr.

 

Händelser under rapportperioden

         I oktober hölls extra bolagsstämma genom vilken Johan Varland och Erik Borgblad valdes in till First Ventures styrelse.

         I november blev First Venture största externa ägare i Dlaboratory Sweden AB efter en investering om 1,5 mkr, motsvarande ca 3,7% av bolaget.

 

Händelser efter rapportperioden

         Portföljbolaget Tribonex har i januari 2023 genomfört en nyemission genom vilken bolagets värdering fördubblats samtidigt som nya strategiska investerare har knutits till bolaget.

 

Läs rapporten i dess helhet här.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB

 

[1] Avser övriga tillgångar (inkl. kapitalförsäkring) med avdrag för skulder.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting