Ägarpolicy

Ägarpolicy

Lorem ipsum dolor sit

Nedan sammanfattas First Venture ägarpolicy i noterade bolag. First Venture ägarpolicy i onoterade bolag där vi har en partner styrs också av ett kompanjonförhållande.
 • Ett bolag drivs alltid på uppdrag av ägarna och för att bereda ägarna ett så stort utbyte som möjligt.
 • Större aktieägare bör ha representanter i bolagets styrelse.
 • En huvudägare har det yttersta ansvaret att ta initiativ till förändringar av verksamheten, affärsidéerna, dess ledning, styrelsens sammansättning, större affärer och förvärv.
 • En huvudägare bör samråda med övriga större ägare och förklara ägarnas intentioner för styrelsen och bolagsledningen, samt tillse att förslag till styrelseledamöter framläggs.
 • En styrelse och ledning skall också inhämta och ta till sig ägarens intentioner och arbeta i anvisad riktning.
 • Uppköpserbjudanden, fusioner och större förvärv bör i första hand hanteras av huvudägaren.
 • Styrelseordföranden eller huvudägaren skall förankra större strukturella förändringar hos de största ägarna.
 • En huvudägare får inte gynna sig själv på bolagets bekostnad, men skall ha rätt till skälig ersättning för sin medverkan i bolagets skötsel.
 • Finns ingen huvudägare bör de större aktieägarna samråda och utforma en ägarstyrning som ersättning för bristen på huvudägare.
 • Saknas huvudägare eller ansvarstagande storägargrupp åvilar det styrelsens ordförande att med hjälp av styrelsen utfylla bristen efter bästa förmåga.
 • I styrelsen bör sitta personer med eget aktieinnehav samt andra personer som kan bidra till bolagets utveckling och som har tid att engagera sig.
 • Styrelsens sammansättning bör vara sådan att den innehåller många olika kompetenser, erfarenheter och kontaktytor.
 • Traction vill se en affärsmässig och aktiv styrelse, som väl känner sitt företag och dess omvärld, som kan komplettera och stödja verkställande direktören.
 • Styrelsen skall fatta beslut om företagets strategier, inriktning, större affärer och andra väsentliga förändringar.
 • Styrelsen skall utöva en ordentlig kontroll över företagets ekonomi, risker och möjligheter.
 • Traction vill alltid, som större ägare, delta i valberedningsarbetet.
 • Valberedningen skall innefatta representanter för ägarna. Skulle ägandet upphöra bör vederbörande representant omedelbart avgå ur valberedningen.
 • Traction önskar alltid utse minst en styrelseledamot i bolag där Traction innehar en större aktiepost.
 • Traction avser alltid att i alla bolag tillämpa Tractions metodik för affärsutveckling och verkar för att övriga styrelseledamöter och företagsledare arbetar i samma anda.
 • Optionsprogram till anställda bör endast göras om den anställde erlägger en marknadsmässig kapitalinsats.
 • Riktade nyemissioner till nya större ägare kan vara lämpliga i mindre bolag som därigenom kan undvika negativ kurspåverkan och få en bättre ägarstruktur.